Пошук по сайту

Природознавство  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Довідка про формування наукового світогляду І критичного мислення на уроках та в позаурочній діяльності з предметів природничого циклу

Довідка про формування наукового світогляду І критичного мислення на уроках та в позаурочній діяльності з предметів природничого циклу

ДОВІДКА

про формування наукового світогляду і критичного мислення на уроках та в позаурочній діяльності з предметів природничого циклу
Розроблення механізму стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти та його застосування у шкільній практиці – крок до поліпшення якості освіти, необхідна умова формування інноваційного суспільства, конкурентоспроможної економіки.

На виконання плану роботи школи з 03.03. – 11.03.2014 р. вивчався стан формування наукового світогляду і критичного мислення на уроках та в позаурочній діяльності з предметів: математики, фізики, хімії, біології та географії, інформатики в школі.

В школі розроблені плани, які включають поліпшення матеріально-технічної та методичної бази школи з природничо-математичних предметів; фахову підготовку та підвищення рівня професійної компетентності вчителя; проведення моніторингу якості природничо-математичної підготовки учнів; підвищення якості та відкритості природничо-математичної освіти.

До річних та перспективних планів роботи навчальних закладів, шкільних методичних об’єднань внесені корективи відповідно до розроблених планів. Заплановано вивчення питань стану реалізації вчителями природничо-математичного циклу навчально-методичного забезпечення кабінетів щодо впровадження інноваційних технологій, використання можливостей навчальних програм для досягнення позитивних результатів навчання та виховання, формування навчальної компетенції учнів, формування наукового світогляду, критичного мислення на уроках і в позаурочній діяльності з предметів природничого циклу, шляхів вирішення проблем якості знань учнів, міжпредметних зв’язків та їх ролі у формуванні понять, використання інформаційних технологій у навчанні, інтерактивних методів під час вивчення предметів природничо-математичної освіти, проведення моніторингу якості природничо-математичної підготовки учнів, відповідність рівня досягнень учнів з природничо-математичних дисциплін вимогам програм.

Кількість годин на вивчення предметів відповідає кількості, визначеній Типовими навчальними планами Міністерства освіти і науки України та робочим навчальним планам закладів. Календарне планування вчителів складено відповідно до вимог чинних програм, записи в журналах відповідають календарному плануванню, рекомендаціям щодо їх заповнення.

Викладання предметів природничо-математичного циклу забезпечують педагоги, більшість з яких мають вищу кваліфікаційну категорію та достатній стаж роботи:

Стаж роботи вчителів природничо-математичного циклу
Більшість педагогів мають стаж педагогічної діяльності понад 20 років (56%).

Учні забезпечені підручниками на 100%, але існує проблема перевантаженості науковими фактами та складною мовою викладу матеріалу. Підтвердженням цьому є той факт, що практично вчителі математики в 8, 9, 11 – класах працюють за підручником «Геометрія » автора Апостолової Г.В., структура і концептуальні засади якого значно відрізняються від підручників попередніх авторів.

Проаналізовано стан оснащення кабінетів природничо-математичного циклу сучасним обладнанням, їх відповідність Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженим наказом МОН України №601 від 20.07.04 року, Типовому переліку навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 20.06.2002 р. № 367). Загальною проблемою є застаріле навчальне обладнання. В кабінетах математики накопичено чимало методичної, науково-популярної, довідкової літератури, робочі місця вчителя не обладнано комп’ютером, розмножувальною технікою, в кабінетах інформатики, фізики стаціонарно встановлено мультимедійні проектори. Але це недостатня кількість для системного використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі. Кабінетна система проведення уроків математики збережена.

В кабінетах біології застаріла навчально-матеріальна база. Для якісного проведення лабораторних та практичних робіт необхідно використовувати мікроскопи, мікропрепарати, муляжі і моделі, гербарії та вологі препарати, колекції рослин і тварин, які наявні в обмеженій кількості або є застарілими. Забезпечується догляд за кімнатними рослинами.

Матеріально-технічне оснащення кабінетів хімії за останні 5 років практично не поповнювалось. В середньому оснащеність кабінетів необхідним обладнанням становить 65,6% до потреби, хімічними реактивами – 54,4%. В кабінеті не встановлено сучасних технічних засобів навчання.

Потребують дооснащення та формування навчально-матеріальної бази викладання географії, доведення до естетичного стану кабінет географії.

Досягти диференціації навчально-виховного процесу для забезпечення глибокого й різностороннього розвитку здібностей кожної дитини, розкриття їх творчого потенціалу не уявляється можливим без ефективного використання педагогами інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, без залучення комп’ютерних технологій навчання, що є вимогою сьогодення.

Вчителями Тороповою О.П., Салмаш В.П., Богачовою Н.І., Погорелець І.В., Кудинцовою Л.М. ще недостатньо використовуються на уроках інформаційно-комунікаційні технології, можливості кабінетів інформатики. Використання матеріальної бази кабінетів інформатики для проведення уроків природничо-математичного циклу адміністрацією контролюється. За даними опитування, проведеного серед старшокласників, тільки 55% учнів відповіли, що інформаційні засоби навчання (комп’ютерні технології) використовуються вчителем постійно:

Використання інформаційних засобів навчання (%)
Слід зазначити, що з предметів природничо-математичного циклу за останній час розроблено велику кількість педагогічних програмних засобів, що сприяє інтенсифікації навчального процесу. Серед них: бібліотеки електронних наочностей, віртуальні лабораторії, електронні атласи, мультимедійні підручники, електронні конструктори уроків тощо.

44% вчителів природничо-математичного циклу визнали застосування інноваційних технологій у викладанні методичною проблемою, над якою вони працюють. Більшість вчителів математики, хімії, фізики, біології, географії пройшли підготовку по програмі «Intel».

Значне поліпшення навчальних досягнень учнів та максимальне використання можливостей навчальних програм дає профільне, допрофільне вивчення математики. Профільному навчанню математики передує впровадження факультативу «За лаштунками шкільної математики» (8 клас) у 2013 – 2014 н.р.. У 2012 – 2013 н.р. до варіативної складової навчального плану були включені курси за вибором «Ірраціональність у рівняннях, нерівностях і алгебраїчних виразах» (10 клас), «Застосування похідної до розв’язання задач» (11 клас).

Порівняльний аналіз результатів тематичного та моніторингового оцінювання з предметів природничо – математичного циклу свідчить про об′єктивність у визначенні навчальних досягнень учнів вчителями.

Недоліком є низька результативність роботи педагогів природничо-математичного циклу щодо участі школярів у предметних олімпіадах різних рівнів. В основному діти беруть участь у шкільних етапах олімпіад. Вчителями використовуються можливості конкурсу «Кенгуру» для забезпечення інтеграційності знань, підвищення інтересу до предмету.

Результати конкурсу «Кенгуру – 2014»ПІ

Клас

Результат

УчительДмитренко В.

10 – А

Добрий

Торопова О.П.Ейсон Ю.

10 – А

Добрий

Торопова О.П.Звєрєва Є.

10 – А

Добрий

Торопова О.П.Клімарчук О.

10 – А

Добрий

Торопова О.П.Коврига Д.

10 – А

Добрий

Торопова О.П.Мовчан А.

10 – А

Добрий

Торопова О.П.Тумакова К.

10 – А

Добрий

Торопова О.П.Аракелян А.

10 – Б

Відмінний

Торопова О.П.Долгополова Т.

10 – Б

Відмінний

Торопова О.П.Луценко Т.

10 – Б

Відмінний

Торопова О.П.Савков О.

10 – Б

Добрий

Торопова О.П.Тихоненко Т.

10 – Б

Добрий

Торопова О.П.Федоренко Н.

10 – Б

Відмінний

Торопова О.П.Прилуцька Ю.

11

Добрий

Новікова В.Л.Дорофєєва В.

11

Добрий

Новікова В.Л.Рублюова Г.

11

Добрий

Новікова В.Л.Кочєвенко К.

2 – В

Добрий

Гончарова О.О.Тристюк Ю.

2 – В

Відмінний

Гончарова О.О.Фомічова Н.

2 – В

Відмінний

Гончарова О.О.Христенко Б.

2 – В

Відмінний

Гончарова О.О.Лебедєв І.

4 – А

Добрий

Юрченко Н.Г.Калінкін А.

4 – А

Добрий

Юрченко Н.Г.Туренко Д.

4 – А

Добрий

Юрченко Н.Г.Смірнова А.

4 – Б

Добрий

Кутєпова О.П.Шульга А.

4 – Б

Добрий

Кутєпова О.П.Бакун Д.

6 – А

Відмінний

Сєрікова А.І.Климова Т.

6 – А

Відмінний

Сєрікова А.І.Фаменкова В.

6 – А

Добрий

Сєрікова А.І.Нікітін М.

6 – Б

Добрий

Сєрікова А.І.Причіна А.

7 – Б

Добрий

Обозна А.М.Гривюк С.

8 – А

Відмінний

Торопова О.П.Колесніков І.

8 – А

Добрий

Торопова О.П.Лісовенко А.

8 – А

Добрий

Торопова О.П.Фоменко Д.

8 – А

Відмінний

Торопова О.П.Цурікова Н.

8 – А

Добрий

Торопова О.П.Чубукіна В.

8 – А

Відмінний

Торопова О.П.Гриненко А.

8 – Б

Добрий

Шклярик В.В.Крикля Є.

8 – Б

Добрий

Шклярик В.В.Фролова А.

8 – Б

Добрий

Шклярик В.В.Хаматшин М.

8 – Б

Добрий

Шклярик В.В.Ванін В.

8 – Б

Добрий

Шклярик В.В.Значимим напрямком діяльності вчителів природничних дисциплін є організація позакласної роботи, яка формує інтерес до навчання, дає можливість використовувати резерви навчальних програм. Педагоги беруть участь у різноманітних конкурсах і акціях «Збережи ялинку», «Первоцвіти», «Менделеєвські читання» тощо, залучають учнів до практичної діяльності. Ця робота поглиблює знання учнів, розширює кругозір, підвищує пізнавальний інтерес.

Важливе значення для покращення навчальних досягнень учнів відіграє методична робота вчителів-предметників. Слід відзначити, що проблеми, над якими працюють вчителі, скоординовані з проблемою шкільного методичного об’єднання. Разом з тим, на засіданнях шкільних методичних об’єднань конструктивно не обговорюються проблеми успішності учнів, не вживаються конкретні заходи з подолання низьких результатів школярів в опануванні навчальних дисциплін.

В школі практикується проведення моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів з предметів природничо-математичного циклу. Річне планування відповідає перспективному, стан викладання предметів вивчається один раз на 5 років (у 2011 – 2012 н.р. вивчався стан викладання математики, біології, 2012 – 2013 н.р. – природознавства, фізики, спецкурсу «Шукачі скарбів», курсів за вибором з математики, тощо), розгляд питання виноситься на засідання педагогічних рад, нарадах при директорі. Приймаються відповідні рішення, які закріплюються наказами по школі.

В школі частково відсутній психологічний супровід навчально-виховного процесу з питання якісного оволодіння учнями знаннями з предметів природничо-математичного циклу. Не здійснюється соціально-психологічний патронаж учнів, які потребують особливої уваги за станом здоров’я, за схильністю (несхильностю) до якісного оволодіння навчального матеріалу. Але практичний психолог школи бере участь в обговоренні проблем навчання на педагогічних радах.

Питання підвищення якості, інноваційного розвитку природничо-математичної освіти, вдосконалення матеріально-технічної, методичної бази залишаються основою для реалізації навчальними закладами завдань програми.

Виходячи з вищесказаного рекомендовано:

  1. Розглянути результати перевірки на засіданні методичного об’єднання.

Голова МО

  1. Звернути увагу на шляхи відстеження динаміки позитивних змін у якості знань учнів.

Голова МО, вчителі – предметними

  1. Звернути увагу на формування предметних компетентностей учня, вміння практичного застосування набутих знань в стандартних та не стандартних ситуаціях.

Голова МО, вчителі – предметними

  1. Сприяти поліпшенню матеріально – технічної бази предметних кабінетів.

Завідуючі кабінетами, вчителі – предметними

  1. Ефективно використовувати інформаційно – комунікаційні технології у навчальному процесі.

Торопова О.П., Салмаш В.П., Богачова Н.І.,

Погорелець І.В., Кудинцова Л.М.

  1. Залучати учнів до участі у предметних конкурсах, олімпіадах.

Учителі - предметники

  1. Продовжити роботу з організації та проведення предметних тижнів. Більш відповідальніше ставитись до звітності з проведених заходів.

Голова МО

  1. Здійснювати психологічний патронаж учнів, які потребують особливої уваги за станом здоров’я за схильністю (несхильностю) до якісного оволодіння навчального матеріалу.

Кубрак І.А.

Заступник директора В.В.Шклярик

Ознайомлені:

Новікова В.Л.

Торопова О.П.

Сєрікова А.І.

Кононович Т.Г.

Салмаш В.П.

Богачова Н.І.

Погорелець І.В.

Кудінцова Л.М.

Кубрак І.А.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Практичне використання інтерактивних методів у початковій школі
Методична підтема над якою я працюю у цьому році Формування у школярів розгорнутої навчальної діяльності шляхом оволодіння логіко...

Стан та шляхи підвищення якості викладання фізики та астрономії в...
Всесвіту, уявлень про його утворення І розвиток, формування в них наукового світогляду, використання астрономічних знань у практиці,...

Засідання М/О вчителів природничо-математичного циклу 09. 09. 2014 №1 смт. Малинівка Голова
Вивчення методичних рекомендацій предметів природничо-математичного циклу та про особливості викладання предметів у 6 класі на 2014/2015...

Уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про науки, що вивчають...
Урок з природознавства 6 клас «Науки, що вивчають природу» підготувала вчитель кнвк №35 Процевська Л.І

27 березня 2014 року міським науково-методичним центром спільно зі...
Ань в реальне життя та наукового світогляду, формування екологічної свідомості, культури, екологічного мислення, прищеплення дбайливого...

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Адже знання про об’єкти неживої І живої природи, набуті молодшими школярами в початкових класах, стануть основою для подальшого вивчення...

Література 16 Розвиток мислення молодших школярів Актуальною для...
Посібник знайомить із новітніми підходами до формування креативної інноваційної особистості. В першій частині наведено основні теоретичні...

Підсумків діяльності предметного методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу
Узагальнення підсумків діяльності предметного методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу кзш №93 у 2012-2013...

О. М. Курлова
Курлова О. М. Використання елементів трвз на уроках математики, як засіб формування творчого мислення учнів: метод. Посібник / О....

Обрання засобів виразності графіки для передавання форми та поверхні...
Формування ключових компетентностей: уміння дітей сприймати матеріал уроку, організовуватися до навчальної діяльностіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
p.ocvita.com.ua
Головна сторінка