Пошук по сайту

Природознавство  лекції  Курсова робота  Рефераты  

В ідділ освіти ярмолинецької райдержадміністрації методичний кабінет

В ідділ освіти ярмолинецької райдержадміністрації методичний кабінет

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ЯРМОЛИНЕЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Поліхудожнє виховання учнів на уроках художньої культури та образотворчого мистецтва з використанням інформаційних технологій
Методичний посібник для вчителів образотворчого мистецтва та художньої культури

смт. Ярмолинці

2012

Упорядник:

Прокопчук Лілія Іванівна – вчитель Ярмолинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, №2 Ярмолинецького району Хмельницької області
Рецензент:

Салій Наталія Миколаївна - методист Ярмолинецького РМК
У збірнику розглянуто проблему поліхудожнього вихованя школярів на уроках художньої культури та образотворчого мистецтва. Представлено розробки уроків для 5 класу з образотворчого мистецтва та для 9 класу з предмету художня культура. В збірнику розглянуто використання сучасних інформаційних технологій як ефективного засобу поліхудожнього виховання учнів, цікаві форми та прийоми роботи на уроках образотворчого мистецтва..
Схвалено на засіданні методичної ради РМК (протокол №1 від 14.03.2012р.)

Передмова.

В умовах сучасного суспільства нагальною справою української спільноти виступає проблема виховання нової генерації. Переорієнтація світоглядних позицій, значні втрати духовних цінностей у суспільстві вимагають удосконалення шляхів формування у молоді якісно нового мислення, розумово-вольової активності та високого рівня моральної свідомості.

Вітчизняні дослідники доводять, що нині у молодіжному середовищі спостерігається різке зниження духовності, спад соціальної активності, цинізм і не сприйняття загальнолюдських цінностей, глибока егоїстичність, душевна черствість, культ насильства, що супроводжується зростанням наркоманії, злочинності, самогубств. Тому нагальною проблемою на даному етапі стоїть подолання цих негативних явищ і знаходження методів і прийомів для формування духовності школярів.

Предмети художньо-естетичного циклу в загальноосвітній школі покликані сприяти вирішенню цього завдання, бо саме вони мають великий вплив на духовну сферу дитини. Ці дисципліни знайомлять учнів із розмаїттям жанрів і стилів українського та світового мистецтва, особливостями вітчизняної та світової художньої культури, основами естетичних знань. Через предмети художньо-естетичного циклу відбувається активізація внутрішнього духовного світу учнів, їхніх почуттів та думок, що сприяє розвитку системи моральних та естетичних цінностей учня. Головною метою художньо-естетичної освіти в загальноосвітній школі є розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва та навколишнього світу, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреб в художньо-творчій самореалізації і духовному самовдосконаленні.

Поліхудожній підхід може забезпечити ефективність виховання мистецтвом, а з іншого боку, розширити міжпредметні зв`язки природознавчих і гуманітарних дисциплін. Поліхудожній розвиток передбачає формування здібностей переносити художній потенціал у реальне життя, розширювати контактність, діалогічність людини з оточуючим середовищем. Поліхудожнє виховання школярів допоможе їм краще розуміти джерела різних видів мистецтва, розкривати художні закономірності, які б залишилися непізнаними, якби вони спостерігали кожне мистецтво ізольовано одне від одного, визначати аналогії між ними, орієнтуватися у стилях, жанрах, напрямках культури.

Зіставлення творчості художників, композиторів, поетів, порівняння творів, знаходження аналогій між виражальними засобами різних видів мистецтва допоможе особистості бачити всю систему художніх взаємозв`язків мистецтва, знаходити органічні зв`язки з навколишнім життям.

Поліхудожнє виховання – це особистісно зорієнтоване планомірне залучення учнів до різних видів мистецтв у їх взаємодії, результатом якого є формування комплексу естетичних властивостей особистості, поліхудожньої свідомості та здатності до поліхудожньої діяльності, що забезпечують готовність до художньо-творчої самореалізації і художньо-естетичного самовдосконалення.

Поліхудожня свідомість особистості це сукупність міждисциплінарних знань і уявлень про особливості різних видів мистецтва та їх взаємодію у багатогранному культурному просторі.

Поліхудожня діяльність характеризується включенням особистості у різновиди індивідуальної і колективної творчості на основі багатоманітних форм мистецької взаємодії, що стимулює вияв здатності бути естетично виразним і компетентним.

Курс художньої культури, який об'єднує всі види мистецтва, має значний поліхудожній потенціал, адже старшокласники мають змогу здобути знання про різні види мистецтв і опрацювати їх на практиці. При вивченні більшості тем (зокрема, про види й мову мистецтв, художні напрями та стилі) вчитель має змогу залучати в якості навчального матеріалу твори різних видів мистецтва, порівнювати й зіставляти їх. Водночас у зміст курсу для 9-го класу включено спеціальну тему, спрямовану на поліхудожнє виховання учнів, вона є узагальнюючою для І семестру – «Поліхудожня картина світу».

На уроках образотворчого мистецтва реалізовувати принципи поліхудожнього виховання можливо і необхідно. Адже під час проведення уроків вчитель має змогу звертатись до різних видів мистецтв, щоб розкрити завдання уроку. Це можуть бути поетичні твори, музичні твори, ознайомлення з картинами на певну тему різних митців, ознайомлення з традиціями різних народів у створені предметів декоративно-прикладного мистецтва.

Зіставлення творчості художників, композиторів, поетів, порівняння творів, знаходження аналогій між виражальними засобами різних видів мистецтва допоможе особистості бачити всю систему художніх взаємозв`язків мистецтва, знаходити органічні зв`язки з навколишнім життям.

Поліхудожнє виховання особистості буде ефективним тільки за таких умов:

  • вихід за рамки одного виду мистецтва;

  • перенесення акценту зі сприймання на творчі вияви дитини;

  • пов’язаність занять із найближчим оточенням, мистецтвом і традиціями регіону, де живуть діти;

  • опора на вікові особливості дітей;

  • взаємодія та співробітництво у колективі учнів та педагогів.

Величезну допомогу у пізнанні дітьми мистецтва надають інформаційні технології. Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняній загальноосвітній школі в останні роки комп'ютерна техніка та інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів.

Важливою відмінністю мультимедійних технології від будь-якої іншої технології є інтеграція в одному програмному продукті різноманітних видів інформації, як традиційних - текст, таблиці, ілюстрації, так і активних: мова, музика, анімація. Дуже важливим аспектом тут є паралельна передача аудіо та візуальної інформації. Це дає змогу показати дітям полі художність мистецтва, адже вони одночасно бачать і чують. Це розширює їх кругозір, дає змогу краще зрозуміти світ і мистецтво в світі.

Ця технологія реалізує новий рівень інтерактивного спілкування людини і комп'ютера, де користувач може переходити від одного об'єкта до іншого, організовувати режим запитань і відповідей.

Різноманітний ілюстративний матеріал піднімає процес навчання на якісно новий рівень. При використанні комп'ютера на уроці інформація представляється динамічно, відео і звуковий ряд підвищує ефективність засвоєння матеріалу. На уроках образотворчого мистецтва прослуховується музика як вітчизняних композиторів, так і зарубіжних, як сучасна так і класична музика. Це спонукає учнів до творчості і допомагає висловити думки за допомогою фарб.

За допомогою сучасної комп’ютерної техніки на уроках художньої культури можна віртуально подорожувати різними куточками світу, знайомитися з структурою і надбанням різних народів і епох. Більш досконало розглянути певні твори мистецтва, взнавати їх історію.

Говорячи про формування духовності школярів за місяць, рік навіть за кілька років досягнути остаточного результату неможливо. Тому, що духовність людини формується протягом усього її життя. Але використання принципів поліхудожнього виховання дасть змогу формувати у молоді якісно нове мислення, розумово-вольову активність, високий рівень моральної свідомості, моральної чистоти, честі, совісті, обов’язку.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

В ідділ освіти Кіровоградської районної державної адміністрації районний...
Катеринич Г. В. – директор Кіровоградського районного центру дитячої та юнацької творчості

Відділ освіти деражнянської райдержадміністрації деражнянський районний...
Виховні заходи до тижня природознавства у 1-4 класах (посібник для вчителів) Деражня, 2013 р

Відділ освіти Петрівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
«Сходинки до інформатики» столичним учителям добре відомий. Уже три роки їхні вихованці працюють з цими програмами, набуваючи навичок...

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Міський методичний кабінет відділу освіти Артемівської міської ради пропонує до Вашої уваги та використання у роботі перелік нормативних...

Відділ освіти сарненської районної державної адміністрації сарненський...
Сарненський районний методичний кабінет відділу освіти сарненської районної державної адміністрації

Методичний посібник для вчителів фізики
Рекомендовано до друку методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти Менської райдержадміністрації

Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації...
Упорядник В. Ф. Крохмаль, методист з початкової освіти Катеринопільського районного методичного кабінету

Кнму «П'ятихатський районний методичний кабінет» Проблемний круглий стіл
Мета: з’ясувати реальний стан організації профільного навчання у закладах освіти П’ятихатського району

В ідділ освіти Новомосковської районної державної адміністрації Дніпропетровської області
Створення умов креативної освіти для розвитку реалізації інноваційної особистості

Технології креативної освіти як складова створення інноваційного...
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
p.ocvita.com.ua
Головна сторінка