Пошук по сайту

Природознавство  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичний посібник с. Гетьманівка

Методичний посібник с. ГетьманівкаШевченківська районна державна адміністрація

Відділ освіти

Гетьманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Шевченківської районної ради

Харківської області

«Метод проектів і досліджень у початковій школі на уроках

«Я і Україна. Довкілля»

Методичний посібник

с. Гетьманівка

2011

Рекомендовано методоб’єднанням вчителів початкових класів

Гетьманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Протокол № 3

від 20.12.2011

Автор:
Чичкань Зоя Дмитрівна, вчитель початкових класів,

спеціаліст І категорії
«Метод проектів і досліджень у початковій школі на уроках «Я і Україна. Довкілля»: Методичний посібник.- Гетьманівка, 2011.- 22 с.

Посібник рекомендовано для вчителів початкової школи, які починають працювати за методом проектів. В ньому коротко описаний метод проектів і досліджень та особливості його застосування в початковій школі. Тут розроблено декілька уроків проектів, але в їх основі лежать потреби, мотиви та інтереси конкретного класу та конкретних учнів, так як універсальних розробок проектів, розроблено наперед планування в цій справі не може бути.

Зміст
І Теоретичні основи методу проектів……………………………………… ……..

ІІ Метод проектів і досліджень у початковій школі на уроках

«Я і Україна. Довкілля»…………………………………………………….............

ІІІ Розробки уроків-проектів………………………………………………………

ІV Висновок………………………………………………………………… …….

V Список використаної літератури………………………………………………..

Теоретичні основи методу проектів
Освіта сьогодення спрямована на умови демократії, ринку, новітніх наукових інформаційних технологій. Все частіше впроваджуються в Україні інноваційні методи, нові освітні проекти, навчальні курси і навіть освітні програми, засновані на передовому досвіді західної освіти. Завдяки цьому українська освіта швидко збагачується новим досвідом, підходами, освітніми технологіями і методами, які поліпшують якість навчання в наших школах.

Одним із таких методів, що суттєво змінює, збагачує навчальний процес нашої сучасної школи, є метод навчальних проектів, використання якого змінює традиційний підхід до навчання учнів.

Слово «проект» європейськими мовами було запозичене з латини й означає «викинутий уперед», «той, що висувається», «той, хто «впадає в очі». Пізніше проект починають розглядати як ідею, за якою суб’єкт може і має право розпоряджатися власними думками.

Метод проектів (від грецької – шлях дослідження) – це система навчання, у процесі якої учні здобувають знання шляхом планування і виконання практичних завдань (проектів), які поступово ускладнюються.

«Уявіть собі дівчину, яка пошила собі платя. Якщо вона вклала душу в свою роботу, працювала з натхненням, любов'ю, самостійно зробила викрійку і придумала фасон платя, самостійно його зшила, то це і є зразок типового проекту». Так писав у 1918 р. один із основоположників «методу проектів», послідовник Джона Дьюї, професор педагогіки учительського коледжу при Колумбійському університеті Уільям Херд Кілпатрик.

Зараз вчені визначають метод проектів як відкриту педагогічну систему, яка містить певну сукупність взаємопов’язаних засобів, методів і процесів, необхідних для створення організованого та цілеспрямованого педагогічного впливу на формування особистості учня.

Таким чином, проектний метод сприяє інтенсивному розвитку самостійності учня, активному становленню їх інтелектуально-творчих здібностей і в цілому збагаченню особистості, формуванню її соціально значущих якостей.
Характерні риси проекту:


  • завжди має мету;

  • реальний;

  • обмежений у часі та просторі;

  • реалізується командою;

  • унікальний;

  • оцінюється;

  • реалізується поетапно.


Особливості проектної діяльності школярів:

  • здійснюється як у процесі навчання, так і в позакласній діяльності;

  • всебічне та систематичне дослідження проблеми і розробка конкретного кінцевого продукту;

  • отримання практичного результату, а не лише пошук певної інформації;

  • колективні зусилля виконавців;

  • реалізація здобутих знань та умінь на практиці, набуття певних компетентностей;

  • рефлексія спільної роботи.

Вимоги до проекту:

  • Метою роботи над проектом є розв'язання конкретної, соціально-
    значущої проблеми - дослідницької, інформаційної, практичної.

  • Виконання роботи завжди починається з проектування, планування
    самого проекту.

  • Обов'язкова умова кожного проекту - дослідницька робота, яка
    полягає у пошуку інформації, яка потім обробляється і представляється
    учасникам проектної групи.

  • Кінцевим результатом роботи над проектом є продукт, створений
    учасниками проектної групи в ході вирішення поставленої проблеми.

  • Завершальним етапом проекту має стати презентація продукту.

Таким чином, проект - це „п'ять П": проблема - планування -пошук інформації - продукт - презентація. Шоста „П" проекту - це його портфоліо, тобто папка, у якій зібрані всі робочі матеріали.

Організовуючи проектну діяльність у початковій школі, вчитель має враховувати вікові і психолого-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Дитина молодшого шкільного віку має невеликий життєвий досвід, тому і коло соціально значущих проблем, з якими вона могла зустрітися вузьке і уявлення її про такі проблеми малодиференційовані, однопланові. Разом з тим, проблема проекту, яку ми пропонуємо молодшому школяру, має бути соціально детермінованою та знайомою і цікавою для нього. Тому теми дитячих проектних робіт краще вибирати із змісту навчальних предметів або із близьких до них галузей.

Отже, забезпечити мотивацію включення молодших школярів в самостійну роботу над проектом можна за умови, коли проблема проекту відповідає пізнавальним інтересам учнів і знаходиться в зоні їхнього найближчого розвитку.

Звичайно, віком дитини буде розширюватися і коло тем для проектів.


Метод проектів і досліджень у початковій школі

на уроках «Я і Україна. Довкілля»

Метод проектів є однією з інноваційних педагогічних технологій, що відповідає вимогам Національної доктрини розвитку освіти щодо переходу до нового типу гуманістично-інноваційної освіти, коли увага переноситься на набуття учнями знань, умінь і навичок, життєвого досвіду, як засобу формування життєвої компетенції. На уроках довкілля робота над проектом сприяє не тільки формуванню природо-дослідницьких умінь, але й вимагає від учнів засвоєння нових знань, спираючись на засвоєний раніше матеріал; виробляє вміння діяти і приймати рішення самостійно чи в складі групи та розв'язувати конфліктні ситуації; шукати, застосовувати нову інформацію з різноманітних джерел у її практичній діяльності з урахуванням дитячих інтересів, потреб, бажань; розвивати критичне мислення, формувати бажання самостійно вчитися, шукати оптимальні шляхи вирішення проблем, що виникають на уроці.

Проектування в початковій школі має свою специфіку. Слід враховувати вікові та психологічні особливості учнів, бо зрозуміло, що бачити, як роблять інші і робити самому — речі абсолютно різні. Всі етапи проектної діяльності учнів початкових класів ретельно контролюються вчителем, бо теоретичних і практичних знань і вмінь в учнів молодших класів ще мало. Участь у роботі над проектами сприяє формуванню у молодших школярів вибирати і аналізувати інформацію, працювати з енциклопедіями, словниками, спеціальною літературою. Учні вчаться проводити спостереження, брати інтерв'ю, систематизувати, узагальнювати отриману інформацію, висувати гіпотези, робити висновки. Метод проектів стимулює учнів до розв’язання проблеми. Учні набувають навички роботи з інформацією (вибирають потрібну інформацію, аналізують і систематизують її), вчаться вирішувати пізнавальні, творчі завдання у співробітництві, при цьому виконують різні соціальні ролі.

Ніяке розуміння не досягається інакше, ніж поданням того, що треба розуміти, у вигляді системи, як це маємо в курсі «Довкілля». У центрі

освітнього процесу даного предмета стоїть дитина. Адже всі підручники побудовані за планом Г.С.Сковороди «Пізнай природу, пізнай свій народ, пізнай себе» і за ідеєю Я.А.Коменського що «розум дитини можна впорядкувати лише зримими законами природи».

Автори концепції освітньої програми «Довкілля» вказують, що на основі законів збереження, періодичності процесів у природі, у школярів формується природничо-наукова картина світу. її формування не є для мене самоціллю, а засобом створення цілісної свідомості учня, його соціалізації, неповторності його особистості. Лише так можна сформувати розум людини, яка здатна реалізувати свої природні задатки і задовольнити свої потреби в умовах технологізованого суспільства. Характерними видами діяльності молодших школярів для себе вважаю працю, спілкування, гру, наукову творчу діяльність. Усі вони також мають місце у проектній діяльності. Спілкування відбувається на кожному етапі проектної діяльності. Учень отримує інформацію, формує способи діяльності, отримує досвід роботи в групі. Ігрова діяльність - це основа початкового навчання. Використання її в проектах створює активність, творчий пошук, надає роботі емоційності і невимушеності. Учні самі беруть участь у плануванні проекту: визначають його значення, мету, завдання та способи діяльності, засоби роботи, висувають гіпотезу (очікувані результати). Разом з учителем аналізують і оцінюють свою діяльність, з'ясовують, як по-іншому можна було б розв'язати проблему та як покращити отриманий результат. З точки зору учнів робота над проектом - це можливість виконати завдання в групі чи самостійно, використовуючи максимально свої можливості, випробувати сили і показати результат; це пошук джерел інформації, її засвоєння.

Адже підручники з довкілля не дають готових відповідей, а спонукають до самостійного їх пошуку. Тексти не містять надмірної інформації, вони заохочують до самостійного мислення, готують дітей до самонавчання.

Через Улянчині переконання діти усвідомлюють, що найкраще працювати, самостійно шукаючи відповіді на запитання.

Підвищити рівень ефективності навчально-виховного процесу можна за умови, якщо підійти до вирішення проблем педагогічної практики з допомогою методу проектів. Метод проектів можна використовувати у

звичайному класі у вигляді самостійної, індивідуальної або групової роботи учнів.

Робота над проектом у початкових класах не повинна бути вимушеною, бо результат може бути негативним. В цьому віці діти потребують особливої мотивації. Тому їм потрібно пропонувати прості завдання, давати чіткі інструкції. Теми учнівських проектів дуже різноманітні. Вони можуть бути запропоновані вчителем або ж самими учнями, а частіше за все тема проекту - колективний вибір вчителя і учнів.

Будь-яку проблему можна розв’язати у формі проекту. Але разом з тим розробленого наперед планування проектів немає, оскільки в основі їх розробки лежать потреби, мотиви, інтереси конкретного учня або класу. У цьому випадку можна поділитися лише ідеями щодо вибору тем навчальних проектів.

Щоб полегшити підготовку уроку-проекту, спробую дати кілька порад, якими і сама користуюся в своїй роботі:

  • оберіть таку навчальну тему для проектної діяльності, у змісті якої діти
    зможуть виділити актуальну для себе проблему;

  • поміркуйте, чи посильним буде цей проект для учнів, чи мають вони
    достатній досвід для самостійної діяльності;

  • з'ясуйте, чи зможете протягом уроку розробити з учнями проект за
    всіма етапами та чітко сплануйте діяльність всіх учасників проекту;

  • визначте дидактичну мету ( яким має бути результат проекту, яке у
    нього застосування і які потрібно засвоїти учням нові знання та
    вміння);

  • заздалегідь підготуйте усі необхідні засоби ( природні, інформаційні,
    технічні тощо).


Етапи роботи над проектом у початкових класах
І етап: Підготовка.
ІІ етап: Актуалізація знань. Планування. Результати та висновки.
ІІІ етап: Представлення готового продукту (презентація)
ІV етап: Оцінка процесів та результатів роботи.
Етапи і зміст проектної роботи


  1. Пошуковий: визначення теми та мети проекту, пошук та аналіз проблеми, висування гіпотези, обговорення методів дослідження.

  2. Аналітичний: аналіз вхідної інформації, пошук оптимального способу досягнення мети проекту, побудова алгоритму діяльності, покрокове планування роботи.

  3. Практичний: виконання запланованих кроків.

  4. Презентаційний: оформлення кінцевих результатів, підготовка та проведення презентації «захист» проекту.

  5. Контрольний: аналіз результатів, коригування, оцінка якості проекту.


Гуманізм, увага та повага до особистості учня, позитивні почуття, думки, спрямовані не тільки на навчання, але і на розвиток особистості учня – важлива риса проектного підходу.
Урок-проект
Тема: У царстві рослин

Мета: Ознайомити учнів із різномаїттям рослин. Формувати поняття «дерева», «кущі», «трав’янисті рослини”. Вміти визначати органи рослин. Виховувати любов до природи, бажання охороняти і примножувати її красу.
Етапи роботи над проектом
І етап. Підготовка

ІІ етап. Актуалізація знань. Планування. Результати та висновки.

ІІІ етап. Представлення готового продукту (презентація)

ІV етап. Оцінка процесів та результатів роботи.
Хід уроку
І. Підготовка

1. Заздалегідь учні підшукують малюнки рослин, плодів – збираємо все в одну папку.

2. На дошці таблиці:

а) рослини – зелене диво Землі;

б) розвиток рослин;

в) довкілля рослин.

3. На партах: підручники «Я і Україна», «Природознавство, 2-3 кл., Л.К.Нарочна, 1986 р., Київ.

4. Вчитель ретельно продумує проектну роботу учнів та планує поетапне (покрокове) виконання проекту (прості завдання, чіткі інструкції).
План учнівського проекту на тему: «У царстві рослин»

1 сторінка. Групи рослин

2 сторінка. Органи рослин

3 сторінка. Доведіть, що рослина належить до живої природи.

4 сторінка. Як розвивається яблунька?

5 сторінка. Як людина використовує рослини?
5. Вчитель готує кожній групі: ножиці, клей, олівці, ручки, малюнки різноманітних рослин.
ІІ. Актуалізація знань. Планування. Збір та аналіз інформації. Формування висновків.
Хвилинка поезії.
Вмійте любити природу
Вам у походи ходити

І мандрувать, любі діти.

Вмійте ж природу любити,

Кожній стеблинці радіти.

В полі, у лісі, над яром –

Квіти, дерева і трави…

Цвіту не вирви задаром,

Гілки не втни для забави.

Оберігайте повсюди

Шлях і стежиночку в гай

Все те окрасою буде

Нашого рідного краю.


  • Чого вчить нас цей вірш?


2. Бесіда.


  • Що таке природа?

  • Що належить до живої природи?

  • Чому? Назвати п’ять ознак живого.

  • Яку користь дає природа людям?


3. Повідомлення теми і завдань уроку.
- Сьогодні ми продовжимо вивчати рослини. Будемо вчитися розрізняти їх за певними ознаками. Ви дізнаєтеся про зовнішню будову рослин. А головне, ви виготовите самостійно (групою) презентацію і в кінці уроку представите всім свою роботу (захист проекту).
4. Робота з таблицями.
а) групи рослин (дерева, кущі, трав'янисті рослини);

б) органи рослин (корінь, стебло, листя, квітка, плід з насінням);

в) розвиток рослин (насіння, паросток, доросла рослина, квіти, плоди з насінням).

5. Робота з підручником, ст. 28-31.
6. Формування висновків, виконання запланованих кроків, підготовка до проведення презентації, «захист проекту».


  1. Оформлення книжки-розкладки. Робота в групах.


а) Знайти на малюнках дерева, кущі, трав'янисті рослини. Чим різняться вони між собою? (діти знаходять, вирізають, клеють, пишуть).

б) Підписати органи рослин, розфарбувати малюнок (користуючись таблицею, діти підписують органи рослини та розфарбовують рослину).
в) Доведіть, що рослина належить до живої природи (в групі згадують п'ять ознак живої природи і записують їх).

г) Виріжи та приклей етапи розвитку яблуньки.

д) Запишіть, як Людина використовує рослини (працюючи в групі, спілкуючись між собою – з'ясовують і записують).

2) Підготовка до представлення готового продукту (презентації).

Учасники проектної групи ще раз переглядають створений ними продукт та вирішують, хто буде «захищати» проект.
ІІІ. Представлення готового продукту (презентація)

Презентують проекти, обговорюють разом з учителем.
ІV. Оцінка процесів та результатів роботи.

Разом з учителем діти оцінюють свої зусилля, використані можливості, свої невдачі та труднощі в роботі та їх усунення в подальшій роботі над іншими проектами.


Урок-проект
Тема: У царстві тварин

Мета: Ознайомити учнів із різноманітним світом тварин. Формувати поняття «комахи», «птахи», «звірі», уміння їх розпізнавати за істотними зовнішніми ознаками. Розвивати логічне мислення через завдання на порівняння, доведення, вилучення зайвого, встановлення взаємозв’язків між рослинами і тваринами, між самими тваринами. Виховувати любов до природи, дбайливе ставлення до тварин.
Етапи роботи над проектом
І. Підготовка
У цьому проекті наш задум – якомога більше дізнатися про різноманітних тварин.

Щоб здійснити цей задум, треба подумати, які відомості про тварин треба зібрати і хто це буде робити.

Ось про що потрібно дізнатися:

  • Різноманітний світ тварин

  • Групи тварин

  • Як розрізняти тварин за істотними зовнішніми ознаками?

  • Чим схожі рослини і тварини?

  • Чи могли б живі тварини без рослин, а рослини – без тварин?

  • Українські казки про тварин

  • Загадки.


ІІ. Актуалізація знань. Планування. Збір та аналіз інформації. Формування висновків.
1. Відгадування загадок  • Влітку наїдається, взимку висипається (ведмідь)

  • Маленький, сіренький на соняшник сів, надзьобався добре й далі полетів (горобець)

  • Ніс як у свинки та колючі шерстинки (їжак)

  • По землі скаче, а в воді пливе (жаба)

  • Є голова, та нема волосся, є очі, та немає брів, є крила, та не літає, в холоді не мерзне, спеки не боїться (риба)

  • Голодна – мукає, сита – жує, всім дітям молоко дає (корова)

  • Жмуток пуху, має довгі вуха, стрибає ловко, любить моркву (кріль)
  • Про кого всі ці загадки?


2. Відповіді на питання. Фронтальна робота.


  • Що ми відносимо до живої природи? (рослини, тварини, люди)

  • Згадаємо п’ять ознак живого.

  • Отже, тварини – це теж жива природа. А які ви знаєте тварини?

  • Де вони живуть?

  • А як ви думаєте, що спільного між тваринами і рослинами? А відмінного?


3. Розповідь з елементами бесіди

Отже, тварини – це жива природа. Де вони живуть?

Тварини живуть скрізь, де для них є їжа, схована від ворогів, та місце для влаштування житла.

Звірі живуть у лісах, птахи літають у повітрі, кроти лише живуть у норах, на деревах – комахи, гусениці, у воді (річках, озерах, морях) – риби.


  • Які бувають тварини за розмірами?

  • Які ознаки властиві тваринам?


4. Розповідь учителя про різні групи тварин. Істотні зовнішні ознаки.
а) Комахи: тіло поділене на три частини: голова, груди, черевце та комахи мають шість ніг (розгляд на таблиці);

б) Птахи: тіло вкрите пір’ям, добре літають, мають дзьоб (розгляд на таблиці);

в) Звірі: тіло вкрите шерстю, народжують живих малят, годують молоком

(розгляд на таблиці).
5. Робота з підручником
Читання статті «У царстві тварин»
6. Робота над проектом. Групова робота учнів

(працює паралельно дві групи по п’ять учнів)

Виконуючи заплановані кроки, учні вибирають потрібну інформацію, аналізують її, систематизують, вирішують пізнавальні творчі завдання у співробітництві, при цьому виконують різні соціальні ролі.
1 крок: Птахи та їх ознаки

2 крок: Комахи та їх ознаки

3 крок: Звірі та їх ознаки

4 крок: Ланцюжки живлення

5 крок: Казки та загадки про тварин.
ІІІ. Презентаційний

Оформлення кінцевих результатів, підготовка та проведення презентації, «захист» проекту.

ІV. Контрольний

Аналіз результатів, коригування, оцінка якості проекту.

Проект: «Природа в різні пори року»
«Осінь»
Мета: Розширити поняття учнів про характерні ознаки осені в неживій та живій природі. Встановити причинно-наслідкові зв’язки між змінами в неживій природі, житті рослин, тварин і трудовій діяльності людей. Виховувати дбайливе ставлення до природи та свого здоров’я.
У цьому проекті наш задум – систематизувати та узагальнити знання про осінь. Щоб здійснити цей проект кожен з вас вибирає один напрямок (крок) та збирає матеріал за цією темою, оформляє свої матеріали на окремих аркушах.

На уроці заслуховуються та розглядаються роботи всіх учасників проекту та разом (колективно) оформляється величезний плакат «Осінь», на якому помістився весь, зібраний дітьми, матеріал. Раніше, на уроці, Були намальовані малюнки про осінь, їх теж прикріплюють сюди).
Кроки (за кількістю учнів у класі)


  1. Творча майстерня- Що таке осінь? (твір-ессе)

- Осінні місяці (вірші про осінні місяці та про осінь)


  1. Метеорологічна станція


- Як змінилася погода з приходом осені?
- Які зміни відбулися восени в неживій природі? (напиши, намалюй)  1. Рослини восени


- Які зміни відбулися в рослин з приходом осені?
- Намалюй осіннє дерево, осіннє листя, кущі восени, плоди різних дерев і кущів.


  1. Як комахи готуються до зими?


- Розкажи про свої спостереження за комахами влітку. Як змінилася поведінка комах восени?

- Намалюй комах (за вибором), підбери цікавинки із життя комах.


  1. Птахи восени

- Перелітні птахи. Чому вони відлітають? Назви та намалюй перелітних птахів.
- Зимуючи птахи – хто вони? (напиши, намалюй). Чому зимуючи птахи восени наближаються до житла людей та тваринницьких ферм?


  1. Як зустрічають зиму звірі?


- Які звірі впадають у сплячку і чому?
- Хто із звірів запасає корм, як вони зимують? (намалюй, напиши про звірів восени)


  1. Праця людей восени

- Які роботи виконувалися на полях, луках, у садах з приходом осені?
- Як ти допомагав дорослим? (напиши, намалюй)  1. Моя сім'я готується до зими


- Як твоя сім'я готується до зими?
- Яка твоя участь у цьому? (напиши, намалюй).
Мої помічники: готують ватман, клеють осіннє листя, двоє учнів сортують весь принесений матеріал за тиждень, розфарбовують літери на ватмані, упорядковують вірші, прикмети про осінь, загадки, підбирають малюнки.


Творчий проект «Моя сім’я”
Мета проекту: усвідомити роль сім’ї в житті людини, вивчити історію своєї сім’ї (родовід), рід занять членів сім’ї, їх уподобання, родинні зв’язки й відносини; зрозуміти свою роль у цій сім’ї; підібрати фотографії, що відображають родовід і важливі моменти в житті сім’ї, а також враження про сімейні подорожі, працю та відпочинок, створити колаж; розвивати творчі і комунікативні здібності дитини, спостережливість, зв’язне мовлення, охайність, прищепити первісні вміння збирати інформацію з різних джерел; виховувати повагу до членів родини, правила поводження в сім’ї, культуру праці.

Реалізація проекту
Проект побудований на тематиці, емоційно близькій кожній дитині. Це привід для змістовного спілкування з членами родини, у ході якої учень вчиться ставити цілеспрямовані питання. Школяр проводить інтерв’ю в родині; з’ясовує сімейні захоплення, створює генеологічне дерево, виявляє родинні зв’язки; аналізує сімейні подорожі, відпочинок. Разом з батьками створює колаж. Коментарі у вигляді розповіді дитина робить самостійно.

Результатом проекту є розуміння дитиною ролі сім’ї в житті людини.

Практичним втіленням результату стає фотоколаж і розповідь про свою сім'ю на уроці, на родинному святі.

Висновок
На мою думку, метод проектів створює умови, за яких учень може самостійно здобувати знання чи застосовувати придбані раніше, причому замість дій за зразком в основному виступають пошукові й дослідницькі дії. Основний акцент робиться на творчий розвиток особистості. Учень повинен не тільки засвоїти необхідні знання й уміння, а й навчитися шукати і знаходити об'єкти для їх практичного застосування.

Використання методу «проектів» дозволяє реалізувати особистісно-діяльнісний (В.Давидов, Ш.Амонашвілі) і особистісно орієнтований підходи до освіти школярів (І. Якиманська, І. Бех, С. Подмазін). Ці підходи базуються на застосуванні знань і вмінь, отриманих під час вивчення різних дисциплін на різних етапах навчання, інтегрувати їх у процесі роботи над проектом. Це забезпечує позитивну мотивацію і диференціацію у навчанні, активізує самостійну творчу діяльність учнів під час виконання проекту.

Використана література
1. Громыко Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего образования В. В. Давыдова // Изв. Рос. акад. образования.- 2000.- N 2.
2. Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. //Народное образование, № 7, 2000.
3.Пахомова Н. Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении: Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. — М.: АРКТИ, 2003.
4. О. Онопрієнко, О. Кондратюк «Метод проектів в початковій школі» - Київ «Шкільний світ», 2007, 128 с.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичний посібник «Навчаємо залюбки. Кожний етап уроку з поетичних рядків»
Навчальний посібник містить цікавий матеріал стосовно уроку як форми організації навчально-виховного процесу

Методичний посібник для педагогів дошкільних закладів «Стратегія...
Методичний посібник для педагогів дошкільних закладів «Стратегія впровадження освіти для сталого розвитку в освітньо виховний процес...

Методичний посібник для вчителів фізики
Рекомендовано до друку методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти Менської райдержадміністрації

Навчально-методичний посібник Індивідуальний підхід до організації роботи зі здібними учнями
Якуба Р. Є., завідуюча рмк відділу освіти Хотинської районної державної адміністрації

Дослідження морфогенетичних особливостей розвитку
Допоможемо дитині разом. Методичний посібник. / Авторський колектив: Л. Я. Кухаренко, Т. Ю. Островська, І. В. Пищита, М. Ю. Порохно,...

Л. С. Топчій Методичний посібник
Друкується згідно рішення кафедри теорії та методик дошкільної І початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету...

Методичний посібник підготовлено Буйністрович Ольгою Юрієвною заступником...
Методичний посібник підготовлено Буйністрович Ольгою Юрієвною заступником директора з навчально – виховної роботи та вчителем екології,...

З особливими потребами
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник у 9 книгах / За заг ред. Колупаєвої А....

Методичний посібник містить
Ххі виставці презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Виховний потенціал уроку в сучасній системі національної освіти»...

Відділ освіти деражнянської райдержадміністрації деражнянський районний...
Виховні заходи до тижня природознавства у 1-4 класах (посібник для вчителів) Деражня, 2013 рБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
p.ocvita.com.ua
Головна сторінка